Chi siamo

Rosafa Wind Park Shpk è una società di diritto albanese con l’obiettivo di trasformare la natura in energia

Come

Attraverso l’utilizzo del sole, del vento e di tutto quello che è organico. Sole e vento in Albania non mancano e come albanesi, per necessità, facciamo la raccolta differenziata da tempo. Quindi attraverso il sole, attraverso il vento e attraverso quello che buttiamo, più della nuova tecnologia energetica, creiamo progetti per impianti di energie rinnovabili a partire da 1Mw sino a 46 Mw

Perché investire su di noi

Abbiamo ancora una splendida nazione, con una storia. La nostra natura è incontaminata e tale deve restare. Allo stesso tempo dobbiamo guardare al futuro senza tradire le tradizioni, ed è per questo che pensiamo che i nostri impianti, progettati per il futuro, con occhio di riguardo per il passato si integrano perfettamente nel nostro paesaggio.

I nostri progetti hanno una fase di studio, una fase di approvazione ed una fase di realizzazione che si conclude in un massimo di due anni per impianti inferiori ai 3Mw. Il rimborso del prestito avviene dopo il secondo anno di funzionamento dell’impianto mentre gli interessi vengono pagati 6 mesi dopo la messa in funzione dell’impianto. I prestatori di capitale si dividono in due categorie prestatore A e prestatore B. I tassi di interesse sono diversi come da prospetti informativi allegati

Who we are

Rosafa Wind Park Shpk is an Albanian company with the aim of transforming nature into energy

Such as

Through the use of the sun, the wind and all that is organic. Sun and wind in Albania are not lacking and as Albanians, out of necessity, we have been collecting them for a long time. So through the sun, through the wind and through what we throw away, more than the new energy technology, we create projects for renewable energy plants starting from 1Mw up to 46 Mw

Why invest in us

We still have a beautiful nation, with a history. Our nature is pristine and this must remain. At the same time we must look to the future without betraying the traditions, and this is why we think that our plants, designed for the future, with an eye to the past, integrate perfectly into our landscape

Our projects have a study phase, an approval phase and a construction phase that ends in a maximum of two years for systems below 3 Mw. The loan is repaid after the second year of operation of the plant while interest is paid 6 months after commissioning of the plant. The lenders of capital are divided into two categories, lender A and lender B.

Kush jemi ne

Rosafa Wind Park Shpk është një kompani shqiptare me qëllim të transformimit të natyrës në energji

Të tilla si

Përmes përdorimit të diellit, era dhe gjithçka që është organike. Dielli dhe era në Shqipëri nuk mungojnë dhe si shqiptarë, nga nevoja, ne i mbledhim ato për një kohë të gjatë. Pra, nëpërmjet diellit, nëpërmjet erës dhe përmes asaj që hedhim, më shumë se teknologjia e re e energjisë, ne krijojmë projekte për impiantet e energjisë së rinovueshme duke filluar nga 1Mw deri në 46 Mw

Pse të investojmë në ne

Ne ende kemi një komb të bukur, me një histori. Natyra jonë është e pacenuar dhe kjo duhet të mbetet. Në të njëjtën kohë duhet të shikojmë të ardhmen pa tradhtuar traditat dhe për këtë arsye ne mendojmë se bimët tona, të dizajnuara për të ardhmen, me syrin e së kaluarës, integrohen në mënyrë perfekte në peizazhin tonë Projektet tona kanë një fazë studimi, një fazë të miratimit dhe një fazë ndërtimi që përfundon në maksimum dy vjet për sistemet nën 3 MW. Huaja paguhet pas vitit të dytë të funksionimit të uzinës ndërsa interesi paguhet 6 muaj pas vendosjes së centralit. Huadhënësit e kapitalit ndahen në dy kategori, huadhënësi A dhe huadhënësi B